Metodika měření jednotlivých veličin

Měření je prováděno pomocí meteostanice WS3600 a dále pomocí čidel technologie 1-wire.

Stanice WS3600 zaznamenává tyto údaje:

 • teplota vzduchu - měří se ve výšce 2 m nad zemí.
 • vlhkost vzduchu - měří se ve výšce 2 m nad zemí.
 • tlak vzduchu - měří se absolutní tlak a posléze přepočítává na relativní.
 • rychlost a směr větru - měří se ve výšce 10 m nad zemí.
 • srážky - měří se ve výšce 1 m nad zemí.
Čidla 1-wire měří:
 • přízemní minimální teplota - měří se ve výšce 5 cm nad zemí nebo sněhovou pokrývkou.
 • sluneční intenzita - měří se na místě, které není v průběhu dne nijak stíněno.
 • teplota půdy - měří se v hloubce 5, 10, 20, 50 a 100 cm.

Teplota

Originální čidlo teploty WSTX13 (ve spojení s čidlem vlhkosti) je umístěno v radiačním krytu. Tento kryt je ale podle mého názoru nedostatečný. Proto jsem podle návodu sestrojil ventilovaný kryt. Do oranžové (nebo šedé) kanalizační trubky ve tvaru obráceného písmene J se umístí čidlo a na SPODNÍ konec této trubky se umístí ventilátor z PC. Ten zajistí proudění vzduchu trubkou kolem čidla. Musím objektivně říci, že čidlo mnohém lépe reaguje na změny teploty a vlhkosti. Proto doporučuji všem majitelům meteostanice (nejen WS3600) aby si obdobný kryt na čidlo sestrojili. Je to opravdu jednoduché a finančně nenáročné (do 200 Kč).

Vlhkost

Čidlo vlhkosti je společné s čidlem teploty. Po umístění čidla do ventilovaného krytu výrazně stouply hodnoty vlhkosti při mlze.

Tlak vzduchu

Čidlo tlaku vzduchu je umístěno v základnové stanici a měří ABSOLUTNÍ tlak vzduchu. Aby se mohl srovnávat tlak vzduchu mezi stanicemi, je nutno tento absolutní tlak přepočítat na hladinu moře a teplotu 0°C. K výpočtu používám tzv. barometrickou formuli.

     RelPress = AbsPress / Exp(-Elevation * GRAV_CONST / (GAS_CONST * (AverTemp + 273.15)))

kde:
AverTemp = Temerature + Elevation*0.0025
Temperature - venkovní teplota vzduchu na stanici
Elevation - nadmořská výška stanice, resp. čidla barometru
AbsPress - abslutní tlak vzduchu změřený stanicí
GAS_CONST = 287.04 - plynová konstanta
GRAV_CONST = 9.80665 - gravitační konstanta

Stanice sice umí přepočet na relativní tlak, ale jen přibližný - k absolutnímu tlaku připočítává zadanou konstantu. Toto je zcela špatně, protože se neuvažuje teplota vzduchu, na které závisí hustota vzduchu.

Rychlost a směr větru

Ke stanici je standardně dodáváno čidlo WSTX12. To se mě (a nejen mě) ale neosvědčilo (ukazuje špatně, zamrzá), proto jsem zakoupil čidlo WSTX20. To je opravdu mnohem citlivější a přesnější. Bohužel i u něj se mi už stalo, že zamrzlo. Ne vrtulka, ale směrovka. Proto jsem po obvodu směrovky udělal kryt, který brání vniknutí vody mezi otočná místa směrovky a tím jejímu zamrznutí.

Stanice zobrazuje směr větru, rychlost větru a náraz větru.
Rychlost větru znamená průměrná rychlost větru - pravděpodobně mezi dvěma měřeními.
Náraz větru znamená maximální rychlost větru za posleních 10 minut. Stanice jej zobrazuje pouze při rychlosti větru 10 km/h a vyšší. Zajímavé ovšem je, že aplikace open3600 jej umí načíst i pro rychlost nižší než 10 km/h.
Směr větru rozlišení je 22.5°. Aplikace open3600 umí vyčíst ze stanice posledních 5 směrů. Toho využívám a na web posílám průměr posledních 5 měření. Aktuální data posílám každých 5 minut. Archivní údaje do DB ukládám každých 10 minut (každý druhý aktuální záznam). Jako směr větru tedy počítám průměr z posledních 3 měření. Protože se průměrný směr větru nepočítá jako prostý aritmetický průměr, uvádím zde vzorec na výpočet průměrného směru větru.

AvrWindDir = round(mod(450-degrees(atan2(sum(cos(radians(WindDir))),sum(sin(radians(WindDir))))),360),0)

kde
sum - vrací součet n hodnot, v mém případě posledních 3 naměřených směrů, resp jejich sinů a cosinů
radians - převádí stupně na radiány
degrees - převádí radiány na stupně
atan2 - arcustangens ze 2 souřadnic X a Y
mod - funkce modulo - zbytek po dělení - v tomto případě po dělení 360 (stupni))
round - zaokrouhlení na daný počet desetiných míst- zde 0

Srážky

Stanice má srážkoměr s citlivostí 0.518 mm - to znamená jedno překlopení vahadla zaznamená 0.518 mm. Velikost záchytné plochy je atypická - 55x125 mm, tj. 68,75 cm2 Na meteorologických stanicích se používají srážkoměry s plochou 500 cm2 případně 250 cm2. Proto jsem na srážkoměr nasadil nástavec o ploše 5.18 x 68,75 tj. 356,125 cm2, jedná se o kruh o průměru 21.3 cm. Tím jsem dosáhl toho, že jeden impuls (překlopení) odpovídá 0.1 mm. Souběžně s tímto srážkoměrem ještě měřím klasickým srážkoměrem.

Přízemní minimální teplota

Přízemní minimální teplota se měří 5 cm nad travnatým povrchem (pravidelně sekaným) nebo sněhovou pokrývkou.

Sluneční záření

Princip měření spočívá v měření teploty černého sensoru ve skleněné baňce. Sluneční záření zahřívá sensor a z rozdílu teplot oproti zastíněnému teploměru lze přibližně určit intenzitu slunečního záření. Baňka s teploměrem je umístěna tak, aby na ni mohlo celý den svítit Slunce (mimo dosah stínu překážek).

V mém případě jsem teplotní čidlo umístil do žárovky z blinkrů.

Teplota půdy

Teplota půdy se měří 5, 10, 20, 50 a 100 cm pod povrchem. Čidla jsou umístěna v trubkách, kzteré jsou vyplněny Mirelonem. Tím se zabrání vertikálnímu přenosu tepla.

Výška sněhové pokrývky

Výška sněhové pokrývky se měří ručně pomocí sněhoměrných latí. Měření je nutno provádět na více místech, která nejsou ovlivněna překážkami, větrem a chrakterizují sněhové poměry v okolí. Z naměřených hodnot se pak spočítá aritmetický průměr.

Rosný bod

Rosný bod určuje teplotu vzduchu, při které v daném vzorku vzduchu dosáhne relativní vlhkost 100%, tj. začne kondenzace vodních par (padne rosa). To vše za předpokladu, že do vzduchu žádnou další páru nedodáme, ani neodebereme.

Vzorec pro výpočet rosného bodu je:

DP = f * K / (C * Log(10) - f)

kde
K = 237.7
Z = 6.11
C = 7.5
d = C * Temp / (K + Temp)
Temp - teplota vzduchu
ES = Z * pow(10 , d) neboli Z * 10^d (10 na d)
E = (RH * ES) / 100
f = Log(E / Z)

Wind Chill

Wind Chill je pocitová teplota, neboli také teplota ochlazování větrem. Je to subjektivní hodnota. Jsou dvě definice - stará a nová. Uvádím funkci v PHP skriptu:

function getWindchill($Temp, $WindSpeed) {
 //Windchild calculation - windspeed in m/s
 if (($Temp < 80) && ($WindSpeed > 2) && $WindSpeed <= 50) {
 return round(0.045 * (5.2735 * pow(($WindSpeed * 3.6) , 0.5) + 10.45 - 0.2778 * $WindSpeed * 3.6) * ($Temp - 33) + 33,1);
 }else{
 return round($Temp, 1);
 }
}

function getWindchillNew($Temp, $WindSpeed) {
 //'Windchild calculation - windspeed in m/s
 If (($Temp < 10) And ($WindSpeed > 1.4) And $WindSpeed <= 50) {
 return round(13.13 + 0.6215 * $Temp - 13.95 * pow($WindSpeed , 0.16) + 0.486 * $Temp * $WindSpeed ^ 0.16,1);
 }else{
 return round($Temp, 1);
 }
}

Absolutní vlhkost

Vyjadřuje skutečný obsah vodní páry ve vzduchu. Udává se v gramech na m3. Uvádím funkci v PHP skriptu:

function getAbsHumidity($Temp, $RH ){
 //saturation vapor pressure
 $Es = 6.1078 * pow(10 , (($Temp * 7.5) / ($Temp + 237.3)));
 //vapor pressure
 $E = $RH * $Es / 100;
 return round(100000 * $E / ((273.16 + $Temp) * 461.5),2);
}

Beaufortova stupnice

Pro získání číselné nebo slovní hodnoty používám následující funkce. Na vstupu je rychlost větru v m/s.

function getBeafortNum($windSpeed){ 
 switch ($windSpeed) {
 case $windSpeed < 0.29: return "0";
 case $windSpeed <= 1.5: return "1";
 case $windSpeed <= 3.3: return "2";
 Case $windSpeed <= 5.4: return "3";
 Case $windSpeed <= 7.9: return "4";
 Case $windSpeed <= 10.7: return "5";
 Case $windSpeed <= 13.8: return "6";
 Case $windSpeed <= 17.1: return "7";
 Case $windSpeed <= 20.7: return "8";
 Case $windSpeed <= 24.4: return "9";
 Case $windSpeed <= 28.4: return "10";
 Case $windSpeed <= 32.6: return "11";
 Case $windSpeed <= 36.6: return "12";
 Case $windSpeed <= 42.6: return "13";
 Case $windSpeed <= 49.5: return "14";
 Case $windSpeed <= 58.5: return "15";
 Case $windSpeed <= 69.4: return "16";
 Case $windSpeed > 69.4: return "17";
 }
}

function getBeafortText($windSpeed){ 
 switch ($windSpeed) {
 case $windSpeed < 0.29: return "bezvětří";
 case $windSpeed <= 1.5: return "vánek";
 case $windSpeed <= 3.3: return "slabý vítr";
 Case $windSpeed <= 5.4: return "mírný vítr";
 Case $windSpeed <= 7.9: return "dosti čerstvý vítr";
 Case $windSpeed <= 10.7: return "čerstvý vítr";
 Case $windSpeed <= 13.8: return "silný vítr";
 Case $windSpeed <= 17.1: return "prudký vítr";
 Case $windSpeed <= 20.7: return "bouřlivý vítr";
 Case $windSpeed <= 24.4: return "vichřice";
 Case $windSpeed <= 28.4: return "silná vichřice";
 Case $windSpeed <= 32.6: return "mohutná vichřice";
 Case $windSpeed <= 36.6: return "orkán";
 Case $windSpeed <= 42.6: return "slabý hurikán";
 Case $windSpeed <= 49.5: return "mírný hurikán";
 Case $windSpeed <= 58.5: return "silný hurikán";
 Case $windSpeed <= 69.4: return "velmi silný hurikán";
 Case $windSpeed > 69.4: return "pustošivý hurikán";
 }
}